جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

حاکمیـت (راهبری) شرکـتـی - گروه اگست

حاکمیت شرکتی - گروه همکاری‌های اقتصادی اگست

مفهوم حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) در دهه 1980 با هدف تشریح و واکاوی روابط میان مجموعه‌ای از شبکه‌های درون و برون سازمانی، در سه سطح فردی، نهادی و فردی-نهادی معرفی گردید تا توازن بهینه‌ای میان آزادی عمل برای مدیران، و پاسخگویی و رعایت منافع گروه‌های ذینفع ازجمله رعایت حقوق سهامداران، حفظ و پایبندی مدیران به عدالت، شفافیت، تعهدات هیأت مدیره و اخلاقیات برقرار نماید. کانون پردازش اصول و مبانی حاکمیت شرکتی بر محور روابط میان اعضای هیأت مدیره، مدیران میانی، کارکنان، سهامداران، تأمین کنندگان مالی، محصولات و خدمات و نهایتاً مشتریان سازمان شکل گرفته و پر واضح است که این روابط تا چه اندازه بر کارایی و اثربخشی سازمان موثر می‌باشد.

پس از گذشت سه دهه از طراحی مفهومی حاکمیت شرکتی که با هدف بازاندیشی در روابط گروه‌های ذینفع در سازمان ارائه شد، امروزه کماکان در سازمان‌ها، چه بسیارند تناقضات و تعارضاتی که غالباً سد راه بهره‌وری سازمانی بوده، و ریشه در طراحی اقتباسی، غیرتعاملی و غیربومی روابط حاکمیت شرکتی دارند. چراکه در عین الزام سازمانبه رعایت اصول و مبانی حاکمیت شرکتی، این اصول نیز مانند بسیاری از مفاهیم دیگر عرصه سازمان، از بعد اقتضایی برخوردار بوده و به تبعیت از محیط دور و نزدیک (شامل شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی تا انتظارات مشتریان) دستورالعمل‌های متفاوتی برای اقدام خواهد داشت.

در راستای برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز ایران 1404 و به منظور توسعه سرمایه‌گذاری، تقویت بازارهای مالی و سرمایه، که اولویت اصلی تأمین منابع جهت تجاری‌سازی طرح‌ها و توسعه بنگاه‌های کارآمد تلقی می‌گردد، در اردیبهشت‌ماه 1392، اولین همایش ملی حاکمیت شرکتی توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و دانشگاه الزهرا برگزار گردید، که صرف نظر از محدودیت‌های موجود حرکتی بسیار در خور قدردانی جهت گام اول تلقی شده و امید است، اینگونه مراتب به صورت مستمر مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته و برای اعتلای سطح آگاهی‌ها و اطمینان از رعایت اصول مربوط، در اولویت کار دستگاه‌های سیاست‌گذار و نظارتی قرار گیرد؛ چنانکه در بیانیه پایانی این همایش نیز استقرار فوری نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یک زیرساخت اساسی مد نظر قرار گرفته است.

گروه همکاری‌های اقتصادی اگست، نیز آمادگی خود را جهت کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط به منظور طراحی و بازنگری در مولفه‌های حاکمیت شرکتی اعلام نموده و با بهره‌گیری از دانش روزآمد کارشناسان خود، افتخار دارد جز کوچکی از عوامل استقرار این نظام تعریف گردد.