جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

مطالعات امکان سنجی، ارزیابی طرح توجیهی کسب و کار

امکان سنجی طرح توجیهی

مطالعات امکان‌سنجی و تدوین طرح توجیهی

از آنجاییکه سرمایه‌گذاری به معنی تخصیص میزان محدود و مشخصی از منابع بوده و این امر مشخصاً مستلزم صرف هزینه است، به منظور ایجاد حد قابل قبولی از اطمینان در خصوص دستیابی به اهداف مورد نظر و نتایج مطلوب و همچنین شناسایی ریسک‌های مربوطه و نهایتاً اتخاذ تدابیر و راه‌کارهای مقتضی به منظور افزایش بهره‌وری و پوشش ریسک‌های شناسایی شده سرمایه‌گذاری، مطالعات امکان سنجی صورت می‌گیرد.
بدین ترتیب دو کارکرد اصلی برای مطالعات امکان‌سنجی متصور است، نخست اینکه نقشه راه در خصوص کم و کیف و چگونگی دست‌یابی به اهداف مرحله‌ای انجام پروژه، برای سرمایه‌گذار فراهم گردد و دیگر اینکه مقرون به صرفه‌ترین و مناسب‌ترین راهکار و فناوری، برای تأمین اهداف مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
مطالعات امکان‌‌سنجی در ایران معمولاً بنا به تشخیص سرمایه‌گذار و یا نهاد مالی تأمین کننده بودجه پروژه تهیه می‌گردد. در این مورد شناسایی نیاز، تحقیقات و ارزیابی بازار و شناسایی مناسب‌ترین فناوری جهت تأمین اهداف مورد نظر، مهم‌ترین بخش‌های این مستند را تشکیل می‌دهد. در يك مطالعه امكان‌سنجي در پي‌آنيم تا با شناسايي و تحليل گزينه‌های متنوع فني، اجرايي و ارزيابي‌های اقتصادی و مالي، گزينه‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعي سرمايه‌گذار مناسب‌ترين گزينه تأمین کننده نياز را انتخاب نماییم.
برنامه پروژه كه شامل تعيين محل اجرا، ظرفيت يا وسعت، محدودة كار، منابع لازم، فناوری مناسب، روشهای انجام كار، بودجه و زمانبندی پروژه و به ويژه نحوه تامين منابع مالي می‌باشد؛ محصول و نتیجه مطالعات امكانسنجي است. مطالعات امكانسنجي پروژه را گاهي مطالعات طرح توجيهي، برنامه ريزی، شناسايي و يا پيش سرمايه گذاری نيز مي‌نامند. با توجه به اهميت مطالعات امكانسنجي پيش از سرمايه گذاری و زمان‌بر و هزينه‌بر بودن اين مطالعات، معمولاً اين مطالعه در چند مرحله انجام می‌شود تا موجب غربال كردن گزینه‌های بدیل برتر شده و نهايتاً مطالعه مبسوط و امكانسنجي نهايي قبل از اقدام قطعي به سرمايه گذاری، فقط رو طرح نهايي صورت مي‌پذيرد. مطالعات امكانسنجي ممكن است در سه مرحله شناسايي امكانات، امكانسنجي اوليه و امكانسنجي نهايي صورت پذيرد. مرحله شناسايي امكانات را در مرحله قبل از تهيه طرح و يا در مرحله مطالعات بنيادی توسعه و حاصل مطالعات آمايش سرزمينی، مطالعات منطقه ای و ... تعريف مي‌نمايند. در چنين مرحله‌ای معمولاً زمينه‌ها و فرصتهای سرمايه گذاری با توجه به مزيتهای منطقه‌ای از جهات طبيعي و اجتماعي از يكسو و تقاضا از سوی ديگر و رعايت ملاحظات كلي امنيتي، سياسي، زيست محيطي و فرهنگي تعيين و معرفي مي‌گردند. در نظامهای مبتني بر برنامه‌ريزی متمركز نظیر کشور ما معمولاً اينگونه مطالعات توسط دولتها صورت مي‌گيرد، تا مبنا و راهنمای گزينش طرحهای سرمايه‌گذاری توسط بخش دولتي و خصوصي قرار گيرد. در حالیکه در اقتصادهای آزاد که برنامه‌ريزی متمرکز بدين سان صورت نمي‌پذيرد تعيين تقاضا در پرتو مطالعات بازار صورت مي‌گيرد. و لذا مطالعات امکان‌سنجي حداقل در محور مطالعات تقاضا و تعيين ظرفيت و منطقه ايجاد طرح در اين در نظام با يکديگر متفاوت هستند.

چارچوب و سرفصل مطالعات امكانسنجي
اگر چه چارچوب و سرفصل مطالعات امكان‌ سنجي تقريباً ثابت است، ليکن از آنجا که حدود نوع و دقت اطلاعات در مراحل انجام اين مطالعه تغيير مي‌کند ممکن است اين مطالعات در بيش از يک مرحله و تحت عناوين پيش مطالعه‌ امکان‌سنجي، امکان سنجي اوليه و امکان سنجي نهايي صورت پذيرد. سرفصل‌های عمومی را می‌توان به صورت زیر شمرد...

  1. سابقه و تاريخچه طرح: شامل باني يا بانييان طرح، تاريخچه و هزينه مطالعات و نتيجه بررسي‌هايي كه قبلاً انجام شده است.
  2. بازار و ظرفيت كارخانه: بررسي بازار و تقاضا، پيش بيني فروش و بازاريابي، برنامه توليد انواع محصولات و ظرفيت كارخانه.
  3. مواد اوليه و نهاده‌های مورد نياز: مواد اوليه و نهاده‌های مورد نياز و محل و نحوه تامين آنها شامل مواد خام، مواد نيمه‌ساخته، مواد كمكي، ملزومات كارخانه، آب، برق و گاز و ...
  4. موقعيت و محل كارخانه: باتوجه به دسترسي به مواد اوليه و به ويژه راه‌های ارتباطي و امكان‌پذير جذب نيروی ماهر صورت مي پذيرد.
  5. طراحي پروژه: شامل تعريف و تعيين دامنه (محدوده پروژه)، فناوری و روشهای مختلف توليدو تجهيزات مربوطه اعم از توليد ، كمكي و خدماتي و قطعات يدكي، و انواع ساختمانها با زيربناهای لازم، زمين و محوطه بهمراه برآوردهای تقريبي از هزينه‌های سرمايه‌ای تأمين تجهيزات و كارهای ساختماني به تفکيک.
  6. برآورد هزينه: سازمان كارخانه و برآورد هزينه‌ها سربار توليد، فروش و اداری
  7. برآورد نيروی انساني بهره‌برداری: اعم از كارگر و كارمند با توجه به طبقه بندی مهارتي و برآورد هزينه مربوطه.
  8. برنامه‌ريزی اجرای پروژه: شامل برآورد از هزينه‌های اجرای پروژه به همراه جدول زمانبندی آن.
  9. ارزيابي مالي و اقتصادی: شامل مجموع هزينه‌های سرمايه گذاری اعم از ثابت و سرمايه درگردش، منابع تامين مالي، هزينه توليد به تفکيک ثابت و متغير، ارزيابي اقتصادی (سودآوری) در ابعاد خرد و كلان شامل دوره و نرخ بازگشت سرمايه، نقطه سربسر ، تأثيرات طرح در ايجاد اشتغال و غيره.

اين مطالعات كه با يك طرح شماتيك از كارخانه نيز همراه است وجاهت و امكانپذيری مقدماتي از سرمايه گذاری را ارائه مي نمايد.
یکی از نرم‌افزارهای مورد استفاده در مطالعات امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی، کامفار نسخه ۳ می‌باشد. سرمایه‌گذاران محترم می‌توانند سوالات خود را با بخش پشتیبانی در میان گذاشته و یا با تماس با مشاوران ما نسبت به چگونگی فرآیند انجام مطالعات امکان سنجی توسط گروه اگست آشنا شوند.