جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

تبلیغات

بازاریابی و تبلیغات

ارتباطات یکپارچه در برنامه بازاریابی

راه‌کار بازاریابی یکپارچه رویکری جامع و فراگیر به کانال‌های ارتباطی در برنامه بازاریابی استراتژیک است. هدف این رویکرد که پس از تبدیل فضای مجازی به عنوان پارامتری مؤثر بر معادلات رقابتی و تعریف جایگاه‌های رقبا در بازار مطرح گردید، اطمینان از هماهنگی و همراستایی برنامه‌های بازاریابی آنلاین و محیطی (بازاریابی سنتی و متداول) است. ثبات، توافق و سازگاری میان این دو برنامه، کلید اصلی انتقال پیام مؤثر به مشتریان هدف و اطمینان از نرخ مطلوب بازگشت سرمایه خواهد بود.

توسعه بازار - تدوین و ارزیابی راه‌کارهای عملیاتی

طراحی، استقرار و پیاده‌سازی برنامه یکپارچه بازاریابی در توسعه بازار

راه‌کار بازاریابی یکپارچه رویکری جامع و فراگیر به کانال‌های ارتباطی در برنامه بازاریابی و توسعه بازار است. هدف این رویکرد که پس از شکل‌گیری فضای مجازی به عنوان پارامتری مؤثر بر معادلات رقابتی و تعریف جایگاه‌های رقبا در بازار مطرح گردید، اطمینان از هماهنگی و همراستایی برنامه‌های بازاریابی آنلاین و آفلاین (بازاریابی سنتی و متداول) است. ثبات، توافق و سازگاری میان این دو برنامه، کلید اصلی انتقال پیام مؤثر به مشتریان هدف و اطمینان از نرخ مطلوب بازگشت سرمایه خواهد بود.