جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

ERP

راه‌کارهای مایکروسافت داینامیکز

راهکارهای مایکروسافت داینامیکز برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

توسعه راهکارهای مایکروسافت داینامیکز

از آنجایی که سازمان‌ها در هر یک از مراحل شکل‌گیری و رشد خود، قادر ویا مایل به تملک کلیه منابع مورد نیاز چرخه تولید محصول/خدمت خود نیستند، اقدام به شبکه‌سازی می‌نمایند؛ چراکه شبکه‌های ارتباطی، اولین و مهمترین ابزار سیّالیت منابع به سمت سازمان محسوب می‌شوند.