جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

sme

راه‌کارهای مایکروسافت داینامیکز

راهکارهای مایکروسافت داینامیکز برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
فارسی

توسعه راهکارهای مایکروسافت داینامیکز

از آنجایی که سازمان‌ها در هر یک از مراحل شکل‌گیری و رشد خود، قادر ویا مایل به تملک کلیه منابع مورد نیاز چرخه تولید محصول/خدمت خود نیستند، اقدام به شبکه‌سازی می‌نمایند؛ چراکه شبکه‌های ارتباطی، اولین و مهمترین ابزار سیّالیت منابع به سمت سازمان محسوب می‌شوند.

راهکارهای سیستم‌های متن-باز

راهکارهای متن‌باز ارزان منعطف و امن
فارسی

راهکار سیستم متن-باز گروه اگست

تدوین طرح کسب و کار با رویکرد تکاملی

تدوین طرح کسب و کار با رویکرد تکاملی

طرح کسب و کار با رویکرد تکاملی

مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار
فارسی

مشاوره کسب و کار از جمله مشاوره کارآفرینی و مشاوره راه اندازی کسب و کار از طریق مباشرت، مربیگری و در بسیاری موارد اجرا و استقرار کامل طرح تا حصول نتیجه را جزو اجتناب‌ناپذیر فرآیند مشاوره کسب و کار دانسته و فرآیندهای توسعه مشتری و توسعه محصول رو دو روی یک سکه می‌داند.