جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

آيين‌نامه همکاری (ضوابـط استخــدام)

«آيين‌نامه همکاری (استخدام) گروه همکاری‌های اقتصادی اگست»

ماده1- داوطلبان همکاری بايد علاوه بر شرايط اختصاصي تصدي شغل مورد نظر، داراي شرايط زير نيز باشند:

الف تابعيت جمهوري اسلامي ايران و متدين به يكي از اديان رسمي كشور و اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران .

ب انجام خدمت وظيفه يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن (شامل معافیت تحصیلی).

ج عدم اعتياد به مواد مخدر

د نداشتن محكوميت جزايي مؤثر

هـ صحت مزاج و توانايي انجام كار

و داشتن حداقل 18 سال تمام

ماده2- شرايط احراز مشاغل مورد تصدي همکاران گروه، مدرك تحصيلي است كه در طرح‌ طبقه‌بندي مشاغل شرکت در نظر گرفته شده و جهت تصدی شغل مورد نظر ضروري باشد.

ماده3- حقوق و مزاياي كليه همکاران گروه مشابه و با استناد به قانون نظام هماهنگ پرداخت وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی بوده و بر اساس مقررات آن تعيين مي‌شود.

تبصره- در صورتي كه شرايط بازار كار اقتضاء نمايد براي همکاری برخي افراد با تخصص‌هاي ويژه و با مدرك فوق ليسانس و دكتراي تخصصي، علاوه بر حقوق و فوق‌العاده‌هاي موضوع قانون مربوطه پرداخت وجهي تحت عنوان فوق‌العاده مخصوص پرداخت مي‌شود. ميزان فوق‌العاده يادشده با پيشنهاد مدیر مستقیم و تصويب مدیریت عالی شرکت و يا نمايندگان تام الاختيار وی تعيين خواهد شد.

ماده4- همکاران گروه از نظر بيمه و بازنشستگي و نظاير آن مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي
مي‌باشند و سوابق خدمتي آنان در دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي از نظر بيمه و بازنشستگي با رعايت مقررات مربوط جزو سوابق مورد قبول محسوب مي‌گردد.

ماده5- کلیه همکاران گروه، سالي يك‌ماه حق استفاده از مرخصي استحقاقي به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط را خواهند داشت.

تبصره- استفاده از مرخصي استحقاقي با تقاضاي همکار متقاضی و موافقت مدیر مربوطه مي‌باشد.

ماده6- اوقات كار و تعطيل همکاران گروه مطابق قانون مربوطه ساعت 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر با احتساب یک ساعت استراحت (ناهار و نماز) مقرر مي‌باشد ولي هرگاه در قرارداد همکاری به مقتضاي نوع كار به ترتيب ديگري توافق شده باشد مطابق آن توافق عمل خواهد شد.

ماده7- هرگاه همکاران گروه بخواهند در غير ساعات كار، در مؤسسات ديگري مشغول كار شوند بايد قبلاً به مدیر مربوطه در محل كار خود اطلاع دهد.

ماده8- تغيير شغل هر یک از همکاران با اصلاح قرارداد منعقده و رعايت مقررات مربوط بلامانع است.

ماده9- انتقال و مأموريت همکاران (مشروط به پرداخت حقوق و مزايا توسط اداره مأمور گيرنده) در طي مدت قرارداد به ساير بخش‌های شرکت‌های گروه و نيز اعزام آنان براي طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي كوتاه مدت (حداكثر شش ماه) با رعايت مقررات مربوط بلامانع است.

ماده10- مفاد قرارداد کلیه همکاران گروه كه به موجب مقررات قبلي به خدمت اشتغال دارند تا خاتمه مدت يا فسخ آن از لحاظ پرداخت وجوه تعيين شده در قرارداد به قوت خود باقي است ولي تمديد يا انعقاد قرارداد جديد و همچنین شرایط عمومی قرارداد از هر لحاظ تابع مفاد اين آيين نامه خواهد بود.

ماده11- رسيدگي به تخلفات اداري هکاران گروه و تعيين مجازات آنان مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين نامه اجرايي آن مي‌باشد. فسخ قرارداد همکاری توسط هر يك از طرفين قرارداد با يكماه اعلام قبلي امكانپذير خواهد بود مگر آنكه در قرارداد مدت كمتري تعيين شده باشد.