جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

طراحی ارزش پیشنهادی

ارزیابی ایده مدل کسب و کار و معماری ارزش پیشنهادی

ارزیابی ایده کسب و کار و معماری ارزش پیشنهادی

در مشاوره و ارزیابی ایده کسب و کار برای مدیریت ریسک‌های مربوط به تیم اجرا از ابزار نقشه همراستایی تیم، در فرآیند معماری و طراحی ارزش پیشنهادی، به منظور شناسایی مفروضات حوزه بازار (تناسب محصول با بازار)، از بوم ارزش پیشنهادی، و در فرآیند ارزیابی و توسعه ایده/ مفروضات مدل کسب و کار، از ابزار بوم مدل کسب و کار استفاده می‌شود.