جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

عملکرد رقابتی

شاخص آمادگی شبکه‌ای و شبکه‌های اجتماعی

شاخص آمادگی شبکه‌ای و شبکه‌های اجتماعی

چندی است که سازمان مدیریت صنعتی  به تبعیت از انجمن اقتصاد جهانی و با توجه به جایگاه خود در ایدرو و به صورت کلی در صنعت و اقتصاد صنعتی کشور اقدام به تأسیس مرکز ارزیابی و تحلیل اقتصاد (رصد) نموده است.