راهکارها و خدمات گروه اگزیت

توسعه بازار

توسعه بازار یک استراتژی رشد است که بخش‌بندی‌های جدیدی از بازار را از طریق هدف‌گیری مشتریان بالقوه‌ای که تا کنون خرید نکرده‌اند، و یا مشتریان بالقوه جدید در سایر بخش‌بندی‌های مرتبط برای محصول موجود، شناسایی و انتخاب می‌کند. این استراتژی شامل دستیابی به ظرفیت بازارهای جدید از طریق مشتریان جدید یا کاربردهای جدید ...

توسعه محصول

توسعه محصول شامل فرآیند کاملی از تحویل و ارائه یک محصول جدید یا بهبود محصول موجود برای مشتریان است. این فرآیند شامل تمامی مراحل، از ایده‌پردازی و تحلیل تا طراحی، مهندسی و انجام آزمایشات کاربردی می‌شود. هدف این فرآیند حصول اطمینان از این امر است که محصول جدید یا بهینه شده نیازهای واقعی مشتریان را تأمین ...

توسعه غیرارگانیک

توسعه غیرارگانیک یکی از اشکال رشد کسب و کار است که از طریق افزایش دسترسی و سطح اثرگذاری به واسطه شکل‌گیری نوعی ارتباط بین کسب و کارها تعقیب می‌شود؛ و ظرفیت‌های داخلی کسب و کار الحاقی را به نفع کسب و کار اصلی اهرم می‌نماید. این استراتژی معمولاً با نرخ رشد سریع‌تری نسبت به توسعه ارگانیک ...

راهکار توسعه محصول
راهکار توسعه غیرارگانیک
راهکار توسعه محصول
راهکار توسعه بازار
راهکار توسعه بازار
راهکار توسعه بازار
راهکار توسعه غیرارگانیک
راهکار توسعه بازار
راهکار توسعه غیرارگانیک
راهکار توسعه بازار
راهکار توسعه بازار
راهکار توسعه بازار
Saving...
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.