تهیه طرح کسب و کار

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
ساختار پیشنهادی تدوین برنامه کسب و کار، بر اساس هر روش، رویکرد و یا دستورالعملی که باشد بایستی ضمن برخورداری از انعطاف با تغییرات اندکی، قابل به‌روزرسانی باشد.
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.