شرایط و مراحل دریافت مجوز واحدهای صنفی

شرایط دریافت مجوز از واحدهای صنفی مربوطه که در تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مشخص شده، چنین توضیح می‌دهد...

 

ماده 1: هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هر گونه تعهد، اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید.

ماده 2: اتحادیه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم نماید.

تبصره 1: اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام نماید. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدرک لازم و با رعایت ضوابط ، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.

همچنین دریافت کننده پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

تبصره 2- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند تا در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد. می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوطه اعلام کند.

تبصره 3- در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع ، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کند کمیسون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلان دارد نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقص کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 3 : شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب :

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران، در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور .

2. ارایه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارایه قرار دادهای منعقد فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادرات و سازمان‌های دولتی، نهادها، شهرداری‌ها، شرکت‌های تعاونی مسکن و شرکت‌های خاص صنفی، شرکت‌های تحت پوشش سازمان‌های دولتی و نهادها.

تبصره : دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن.

3. گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن (وفق بند 6 ماده 10 قانون نظام وظیفه و بندهای (ج) ، (د) ، (ی) ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون مزبور).

تبصره : حداقل سن جهت خانمها به منظور دریافت پروانه کسب هیجده سال می‌باشد .

4. ارایه گواهی عدم سوء پیشینه.

5. ارایه آخرین مدرک تحصیلی با حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدایی یا سواد خواندن و نوشتن (به استثنای متقاضیانی که سن آنها از 50 سال به بالا می‌باشد).

6. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.

7. ارایه پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی و یا قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و یا پروانه ساختمانی تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی و یا ارائه گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب.

تبصره : برای دارندگان اجاره نامه ها یا اسناد عادی هر گونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری کفایت می‌نماید.

8. ارایه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی بهداشتی و آرایشی می‌باشند.

9. ارایه هر گونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده و یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی.

10. مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص براساس آیین نامه مربوطه.

تبصره : اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد‌، حضور یک نفر شاغل دارنده تخصص و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است.

11. موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتطامی .

12. عکس جدید 12 قطعه .

13. فتوکپی شناسنامه عکس دار دو برگ در مورد اتباع بیگانه فتوکپی گذرنامه.

تبصره : صدور پروانه کسب برای افراد حقیقی و یا حقوقی با ارائه وکالت نامه ممنوع می‌باشد.

ماده 4: برای اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و مشارکت‌های مدنی، یک پروانه کسب بنام شرکت با ذکر نام مدیر عامل اشخاص حقوقی درخواست کننده و یا احدی از شرکاء در مشارکت‌های مدنی (که توسط سایر شرکاء کتباً معرفی و امضای آنان توسط دفترخانه استاد رسمی گواهی شده باشد) در صورت احراز سایر شرایط صادر می‌گردد.

تبصره 1: چگونگی رسیدگی به اختلافات و دعاوی فی‌مابین شرکاء اعم از حقیقی به عهده مراجع ذیصلاح قضایی می‌باشد.

تبصره 2: در صورتی که شرکت مزبور بخواهد در بیش از یک مکان فعالیت نماید، برای مکان‌های دیگر ضمن دریافت پروانه کسب طبق مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای فرد معرفی شده توسط مدیر عامل و یا احدی از شرکاء (که توسط شرکاء کتباً معرفی و امضای ان توسط دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد) با رعایت سایر مقررات مربوط تا سقف تعدادی که کمیسیون نظارت هر شهر تصویب نماید کارت مباشرت صادر خواهد شد.

تبصره 3: در صورت نیاز به فعالیت در محل غیر از محل قانونی اشخاص حقوقی پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه یک پروانه کسب به نام شرکت و با ذکر مشخصات نماینده قانونی آن شرکت به معرفی مدیر عامل اشخاص حقوقی درخواست کننده در صورت احراز سایر شرایط صادر و برای اداره بیش از یک واحد صنفی در سایر نقاط برای افرادی که مدیر عامل کتباً معرفی می‌نمایند با رعایت مفاد تبصره 2 همین ماده ضمن صدور پروانه کسب، کارت مباشرت صادر خواهد گردید.

ماده 5: خرید و فروش پروانه کسب ممنوع می‌باشد در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد واحد صنفی و پروانه خود را به دیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد اتحادیه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات پروانه کسب متقاضی را باطل و بدون در نظر گرفتن حدود صنفی و سقف پذیرش و سایر شرایط خاص آن شغل پروانه جدیدی بنام فرد معرفی شده صادر می‌کند.

ماده 6: واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده و یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدیدی قرار گیرند.

ماده 7: برای صنوفی که طبق تصویب هیأت عالی نظارت رعایت حدود صنفی (فاصله مکانی) الزامی است اتحادیه‌های صنفی هنگام صدور پروانه کسب موظف به رعایت آن، پس از تصویب متراژ آن در کمیسیون نظارت خواهند بود.

تبصره : توافق واحدهای ذینفع و همجوار در مورد تغییر و تعدیل حدود صنفی بلااثر می‌باشد.

ماده 8- اتحادیه موظف است فقط برای کسانی که پروانه کسب آنها صادر شده است کارت عضویت در اتحادیه صادر نماید صدور کارت عضویت برای افراد فاقد پروانه کسب ممنوع است.

تبصره : صدور و تمدید کارت عضویت در اتحادیه مستلزم پرداخت حق عضویت سالانه می‌باشد.

ماده 9- کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کنندگان مبادرت ورزند ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 10- اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارت‌خانه‌ها، موسسات سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی، سایر دستگاه‌های دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند چنانچه به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.

ماده 11- اتحادیه موظف است هر سه ماهه گزارش کتبی در مورد متقاضیان دریافت پروانه کسب و رد یا قبول صدور پروانه کسب جهت آنان را به مجمع امور صنفی مربوطه برای تسلیم به کمیسیون نظارت ارسال نماید.

ماده 12- اتحادیه‌های صنفی مکلفند نسبت به تعویض و یا تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی با ارایه گواهی تشکیل پرونده و یا هر یک از اوراق پرداخت مالیات، ‌عوارض کسب و پیشه شهرداری و برای مالیات‌های قطعی نشده ارایه گواهی مربوط به طرح پرونده در مراجع ذیربط و همچنین ارایه تأییدیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشند اقدام نمایند.

تبصره : کلیه دستگاههای که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند موظفند ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

ماده 13- عضویت فرد صنفی در شرکت‌های تعاونی صنفی منوط به داشتن پروانه کسب معتبر در اتحادیه مربوطه می‌باشند.

ماده 14- تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط این‌ آیین‌نامه می‌باشد.

ماده 15- در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی برای مدت باقی مانده اعتبار پروانه کسب بلامانع خواهد باشد.

ماده 16- در صورتی که مورد و یا مواردی از شرایط فردی یا مکانی صاحب پروانه کسب برابر اعلام مراجع ذیصلاح اسقاط گردد، اتحادیه مربوطه مکلف است نسبت به ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب براساس بند ه - ماده 30 ق.ن.ص اقدام نماید.

ماده 17- در صورت فوت صاحب پروانه کسب حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند در صورت دارا بودن شروط فردی می توانند ظرف دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 1- چنانچه کلیه ورثه متوفی صغیر باشند اتحادیه می‌تواند با حفظ حقوق صغار پروانه مزبور را به نام ولی قهری و در غیاب ولی بنام قیم قانونی با اخذ نظر مساعدت اداره امور سرپرستی صادر نماید.

تبصره 2- در صورتی که نماینده قانونی یا قیم فاقد صلاحیت فنی برای شغل مورد درخواست باشد حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است.

تبصره 3- در صورتی که تعدادی از ورثه، صغیر و تعدادی کبیر باشند صدور پروانه کسب بنام نماینده قانونی (قیم) مستلزم اخذ رضایت محضری وراث کبیر نیز خواهد بود.

تبصره 4- در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کنند.

ماده 18: صاحبان پروانه کسب می‌توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شرایط فردی مندرج در ماده 3 این آیین نامه نمایند.

تبصره 1- صاحب پروانه کسب و مباشر وی متضامناً کلیه مسئولیت‌هایی که قانوناً به عهده صاحب پروانه کسب می باشد را بر عهده خواهند داشت.

تبصره 2- صاحب پروانه کسب می تواند در هر موقع که مقتضی باشد نسبت به عزل و یا تغییر مباشر اقدام نماید.

تبصره 3- صدور کارت مباشرت مستلزم انعقاد قرار دادی بین فرد صنفی و مباشر می‌باشد و یک نسخه از قرار داد مذکور در پرونده فرد ضبط خواهد شد.

ماده 19- برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است یا فاقد اتحادیه هستند پروانه کسب از طریق اتحادیه همگن بنا به پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت صادر خواهد شد.

ماده 20- در شهرستانهایی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و توانایی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شود به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور صنفی واگذار می‌گردد. در صورت رفع مشکل بنا به پیشنهاد همان اتحادیه قرار خواهد گرفت.

ماده 21- دبیر خانه هیات عالی نظارت به منظور یکنواختی پروانه های کسب و کارتهای مباشرت و عضویت در اتحادیه ها نسبت به تهیه الگوی آنها اقدام نموده و نمونه آن را پس از تصویب رئیس هیات عالی نظارت به کمیسیون های نظارت جهت اجرا در سازمان های صنفی ابلاغ نمایند.

ماده 22- کمیسیونهای نظارت مکلفند جهت هر یک از اتحادیه های صنفی پس از کسب نظر از اتحادیه های مربوطه و مجمع امور صنفی ذیربط موارد زیر راتصویب نموده و علاوه بر ضوابط صدور پروانه کسب جهت اجرا به آن اتحادیه ابلاغ نمایند.

1. تعیین رسته هایی که در هر اتحادیه مستلزم اخذ پروانه کسب است بر حسب تولید ، توزیع و یا خدماتی که عرضه می نمایند.

2. ضوابط خاص واحد صنفی در هر اتحادیه جهت صدور پروانه کسب که بر حسب موقعیت اتحادیه های صنفی ضرورت داشته باشد.

3. تعیین حداقل فاصله بین دو واحد صنفی مشابه و استثنائات آن برای صنوفی که هیأت عالی نظارت برقراری حدود صنفی آنها را ضروری تشخیص داده است.

ماده 23: این‌ آئین نامه در 23 ماده و 21 تبصره و در اجرای تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۸ توسط وزیر بازرگانی تصویب گردید.