استارتاپ

توسعه مشتری

توسعه مشتری فرآیند ۴ مرحله ایست که شامل کشف مشتری ارزیابی و اعتبارسنجی مشتری خلق مشتری و ایجاد شرکت و کسب و کار می‌باشد. مراحل کشف و اعتبارسنجی در جستجوی مدل کسب و کار هستند و مراحل بعدی مدل حاصل را اجرا می‌کنند.
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.